Дижиталаар шинэлж Дижиталаар бэлэглэе

Урагшаа 2021

 Скайтелийн хэрэглэгчид бүтэн жилийн турш сар бүр 21GB дата